Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky) upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Pyrotechnika-online.cz (dále jen Prodávající). Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od Kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Ing. Roman Pawlas, Kosmákova 32, 615 00 Brno.

 

Kontaktní údaje
Název, fakturační adresa:

Ing. Roman Pawlas,

Kosmákova 32, 61500 Brno
IČ: 14669846
DIČ: CZ6411130011


adresa internetového obchodu:
www.pyrotechnika-online.cz
Telefon: +420608972859
Email: roman.pawlas@seznam.cz

Kontaktní adresa - adresa provozovny:

Ing. Roman Pawlas, Vídeňská 125a, 61900 Brno

Provozovna slouží také jako výdejní místo.Prodávající se zavazuje na písemnou či elektronickou korespondenci ze strany Kupujícího reagovat neprodleně. Nejpozději však ve lhůtě dvou pracovních dnů, není-li internetový obchod např. z důvodu dovolené dočasně uzavřen .

 

 

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem. Poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek vrácení zboží a reklamace, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pyrotechnika-online.cz, Kupující dává v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zároveň zavazuje, že takto poskytnuté osobní údaje neposkytne třetím osobám
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.
 7. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 8. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 9. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

III. Zboží

 1. Cena zboží dodávaného Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku Prodávajícího platného v době objednání zboží. Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.   Všechny ceny jsou uváděny včetně všech poplatků a daně z přidané hodnoty (DPH). Prodávající je plátcem DPH. Náklady na doručení zboží nejsou součástí ceny.
 2. Nabídka na stránkách internetového obchodu Prodávajícího platí do vyprodání zásob.
 3. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu odpovídají prodávanému zboží. Zboží je dodáváno samostatně bez dekorací, není-li výslovně uvedeno jinak. Obrázky a fotografie nabízeného zboží pochází od výrobců či dodavatelů či jsou zhotoveny přímo Prodávajícím a vztahují se na ně autorská práva. Proto není dovoleno je dále volně šířit a používat.
 4. Kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí Kupujícího o koupi, Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy. Např. u velkých spotřebičů, spotřební elektroniky případně dalšího zboží v ceně nad 3.000,- Kč

IV. Způsoby platby

 1. V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti  či České pošty.
 2. V hotovosti při převzetí zboží v provozovně na adrese Vídeňská 125a, 619 00 Brno.
 3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma dobírky.
 4. Na vyžádání je možné provést platbu bankovním převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 5. Kupujícím ze zahraničí (Slovenská republika) nabízí Prodávající pouze formu platby předem na bankovní učet Prodávajícího (vedený ve Slovenské republice). Jednotná cena dopravného za zásilku do zahraničí (Slovensko) je 345,- Kč včetně DPH. Do Slovenské republiky jsou zasílány pouze objednávky jejichž minimální hodnota objednaného zboží je 800,- Kč (cena zboží bez dopravného).  V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

V. Doba dodání zboží

1.  Prodávající dodá zboží Kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2.  Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, ( potvrzení, certifikáty), odešle Prodávající Kupujícímu ihned se zbožím, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

3.  Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující uplatnit práva z nich.
4.   Nedodrží-li Prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2 % z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky Kupujícího tím nejsou dotčeny.

5.  Kupující je při změně kontaktů povinen Prodávajícímu tyto změny sdělit. Prodávající nezodpovídá za škody které vzniknou Kupujícímu v případě, kdy komunikace mezi nimi nebyla možná z důvodu uvedení nesprávných kontaktů Kupujícím.
 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,  v případě, že je spotřebitelem, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 
 2. Odstoupení od smlouvy Kupující Prodávajícímu zašle nebo předá ve lhůtě 14 dnů na adresu provozovny Prodávajícího: Ing. Roman Pawlas, Vídeňská 125a, 619 00 Brno. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  Kupující je povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
   Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a nesmí býti zasláno na dobírku. Náklady vrácení zboží nese Kupující.
 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížením hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky:
Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího; u smluv na dodávku zboží, jež bylo upraveného či vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li Kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu, nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.


Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy a poučení o právu na odstoupení
 

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:
  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

VIII. Nepřevzetí, odmítnutí zásilky – odstoupení od kupní smlouvy

 1. Závazně objednané boží je Prodávajícím pro Kupujícího rezervováno 30 dnů. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč,
 2. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.


IX. Délka záruční doby

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.
 2. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 3. Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad, nebo nové součásti bez vad (týká-li se vada pouze této součásti).
 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
 6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 7. U Prodávaného použitého zboží neodpovídá  Prodávající za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má v těchto případech Kupující právo na přiměřenou slevu.

  Zákonná práva z vad:

  Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží, v reklamě,  či připojeném návodu. V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

X. Reklamace

 1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakýchkoli závad je Kupující oprávněn danou zásilku nepřevzít a neprodleně o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího. Převzetím zásilky Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.


 2. V případě, že Kupující zjistí u převzatého zboží po rozbalení zásilky zjevné nedostatky - např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, zboží není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.
 3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání (doručení) zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.
  Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 4. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

  Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení, nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.


 5. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se Prodávající o vyřízení reklamace Kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

  U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 6. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 7. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je provozovna Prodávajícího: Ing. Roman Pawlas, Vídeňská 125a, 619 00 Brno. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží bylo čisté a kompletní, zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 8. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
   V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
 9. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.
 3. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registrační číslo: 00057068
 4. Prodávající se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům, s výjimkou společností, jejichž součinnosti je třeba k úspěšnému plnění obsahu smlouvy. Jde např. o přepravní společnosti, a finanční instituce zprostředkovávajícím platební styk či poskytujícím splátkový prodej, a rovněž jde o společnosti, které poskytují nezávislé hodnocení internetových obchodů Kupujícími. A to pouze v nejnutnějším rozsahu.
 5. Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v čas odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.
 3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 24. 3. 2015 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky vydané dříve.