Používáme cookies, abychom mohli obsah stránky přizpůsobit Vašim potřebám.
Obchodní podmínky - staré

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Podmínky) upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Pyrotechnika - online (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Ing. Roman Pawlas, Kosmákova 32, 615 00 Brno.

II. Objednávka

 1. Objednávku může učinit Kupující starší 18 let prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Výrobky, které jsou zařazené ve třídě nebezpečnosti III. a jsou určeny pro držitele "Průkazu odpaovače ohňostrojů" mohou objednávat a nakupovat pouze držitelé tohoto oprávnění. Zaškrtnutím a souhlasem s Obchodními podmínkami Kupující čestně prohlašuje, že je osobou starší 18 let a v případě objednávky výrobků Třídy nebezpečnosti III. prohlašuje, že je držitelem  platného Průkazu odpalovače ohňostrojů.   Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí emailem. Poté, co Kupující obdrží e-mailem potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 2. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek pro nákup pyrotechnických výrobků (věk 18 let, oprávnění k nákupu u výrobků Třídy  nebezpečnosti III.), že se seznámil s podmínkami reklamace, a že s nimi souhlasí.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným uhrazením kupní ceny.
 6. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.pyrotechnika-online.cz , kupující dává v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zárovneň zavazuje, že takto poskytnuté osobní údaje neposkytne třetím osobám

III. Cena

 1. Cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu na základě této smlouvy, bude stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH .

IV. Způsoby platby

 1. V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti Radiálka SBS Morava, s. r.o. Balné a dopravné pro objednávky činí 139,- Kč včetně DPH.
 2. V hotovosti při převzetí zboží v kanceláři na adrese Vídeňská 125a, 619 00 Brno. Zboží je v provozovně rezervováno po dobu 14 dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr zboží.
 3. Bankovním převodem na účet Prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 4. Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající pouze formu platby předem na bankovní učet Prodávajícího. Minimální hodnota objednávky odesílané do zahraničí je 800,- Kč, objednávky v nižší hodnotě budou stornovány. Jednotná cena balného a poštovného za zásilku do zahraničí (Slovensko) je 245,- Kč včetně DPH. V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

V. Doba dodání zboží

 1. Objednané zboží expedujeme zpravidla do týdne. Nejpozději bude předáno k přepravě do 14 dnů od obdržení emailu, potvrzujícího přijetí objednávky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 1. Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů a to v případě, že je spotřebitelem.
 2. Zboží musí být vráceno na adresu provozovny Prodávajícího: Ing. Roman Pawlas, Vídeňská 125a, 619 00 Brno osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Náklady na poštovné a balné hradí Kupující.
 3. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, neodstřižených etiket, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
 4. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Poplatky za balné a dopravné jsou vraceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo Kupujícímu poškozené. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
 5. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis."

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Kupujícím) zejména v případech:
  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 2. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

VIII. Nepřevzetí, odmítnutí zásilky – odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu nepřevezme či odmítne převzít zásilku se svojí závaznou objednávkou, která byla řádně vyexpedována v termínu uvedeném v bodu V. těchto Podmínek, je povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s expedicí zásilky. V nákladech je započtena částka za dopravu závazně objednaného zboží tam a zpět, náklady na dopravu a čas potřebný k vyzvednutí vrácené zásilky na pobočce dopravce, včetně balného a stornopoplatku. Úhrada těchto nákladů je stanovena formou smluvní pokuty ve výši 800,- Kč. Kupující, který zásilku nepřevzal, či odmítl je povinen smluvní pokutu uhradit na základě zaslané faktury se 14 denní splatností převodem na účet Prodávajícího.
 2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smluv, které se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti a to ve formě Řízení on-line podle části čtvrté Jednacího řádu rozhodčího řízení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy. Smluvní strany si pro Řízení on-line zvolily emailové adresy uvedené v objednávce

IX. Délka záruční doby

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

X. Reklamace

 1. Kupující je povinen v případě zaslání zboží, zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakýchkoli závad je Kupující oprávněn danou zásilku nepřevzít a neprodleně, nejpozději však do 3 dnů o této skutečnosti písemně informovat Prodávajícího. Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.
 2. V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.
 3. Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je provozovna Prodávajícího: Ing. Roman Pawlas, Vídeňská 125a, 619 00 Brno. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede doporučeným dopisem, který doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu nebo na vrácení kupní ceny.
 5. Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v čas odeslání objednávky Kupujícím.
 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že právní vztahy těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 28. 3. 2011 a nahrazují Všeobecné podmínky vydané dříve.

Znění Všeobecných obchodních podmínek platných od 10. 2. 2011 do 27. 3. 2011 najdete ZDE

 

Znění Všeobecných obchodních podmínek platných do 9. 2. 2011 najdete ZDE